Pravilnik za određivanje referentnih cena u IPARD-u

12.11.2018.

education

Uprava za agrarna plaćanja utvrđuje referentnu cenu za svaku pojedinačnu vrstu robe, usluge i radova, koja se nalazi na listi prihvatljivih troškova za svaku investiciju u okviru IPARD programa u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.


Pojedinačna vrsta robe, usluge ili radova koja je uporediva po svojim tehničko-tehnološkim karakteristikama predstavlja stavku investicije za koju se utvrđuje posebna referentna cena.Za mašine, mehanizaciju i opremu, stavke investicije se određuju s obzirom na pojedine vrste mašine, mehanizacije i opreme koje su uporedive po tehničkim specifikacijama, i to primarno s obzirom na sledeće kriterijume:• izlaznu snagu motora mašine;
• potrebnu snagu koju priključna mehanizacija zahteva za normalan rad izraženu u kilovatima (kW);
• potrošnju energije;
• radni kapacitet mehanizacije izražen u odgovarajućoj jedinici mere (tona, kilogram, kubni metar, metar, litar i sl);
• broju redova;
• da li je priključna mašina nošena ili vučena.Za određivanje stavke investicije mogu se uzeti u obzir i parametri koji značajno utiču na formiranje referentne cene, kao što su različiti paketi opreme, kao i drugi dodaci koji utiču na funkcionalnost, odnosno cenu mehanizacije, odnosno opreme.Stavke investicija u sisteme za navodnjavanje, sisteme za zaštitu od grada, kao i objekte plastenika i staklenika, po pravilu se utvrđuju po jedinici površine, a ako to nije moguće usled nepostojanja dovoljno relevantnih podataka za utvrđivanje referentne cene u skladu sa ovim pravilnikom, referentna cena se utvrđuje za pojedine elemente ovih sistema, odnosno objekata.Stavke investicija u poljoprivredne objekte određuju se s obzirom na vrstu i namenu poljoprivrednog objekta (za tov svinja, goveda, ovaca, koza, živine, za mlečna grla, spremišta za stajnjak, hladnjače, skladišta za zrnaste proizvode, za preradu poljoprivrednih proizvoda i sl), kao i s obzirom na građevinski tip objekta (otvoren ili zatvoren, armirano-betonska, drvena ili čelična konstrukcija, nadstrešnica, itd).
Referentna cena za troškove izgradnje objekata utvrđuje se po jedinici mere površine ili zapremine, tako što se ukupna cena objekta bez poreza na dodatu vrednost iz predmera i predračuna radova podeli sa bruto građevinskom površinom objekta, s tim da ako postoji razlika u cenama u zavisnosti od veličine objekta, referentna cena se određuje i prema kategoriji veličine objekta.Postupak utvrđivanja referentne cene započinje prikupljanjem najmanje tri prihvatljive cene stavke investicije iz predračuna dostavljenih Upravi u prilogu zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Cene su prihvatljive ako su nezavisne, odnosno ako su predračuni izdati od strane dobavljača koji sa kupcima i međusobno ne predstavljaju povezana lica i ako je Uprava u postupku utvrdila da predmetni predračuni ispunjavaju propisane uslove za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.Izračunavanjem aritmetičke sredine svih prihvatljivih iznosa cene stavke investicije i njenim matematičkim zaokruživanjem na ceo iznos izražen u dinarima, Uprava utvrđuje iznos referentne cene u dinarima za tu stavku investicije.Cene iz kataloga i cenovnika su prihvatljive za postupak utvrđivanja referentnih cena samo u toku godine za koju su izdati.
U postupku utvrđivanja referentnih cena, cene iz kataloga i cenovnika koriste se posle smanjivanja za 10% od njihove vrednosti ako su katalozi ili cenovnici izdati od strane domaćih privrednih subjekata, odnosno posle smanjivanja za 20% od njihove vrednosti ako su katalozi ili cenovnici izdati od strane inostranih privrednih subjekata.Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu poslovnog plana utvrđuje se množenjem osnovice sa propisanim indikativnim brojem dana potrebnih za pripremu i izradu poslovnog plana u zavisnosti od vrste investicije i to:1) 10 dana za investicije u nabavku mašina i mehanizacije;
2) 20 dana za investicije u nabavku opreme;
3) 40 dana za investicije u izgradnju objekata;
4) 50 dana za investicije u izgradnju klanica i objekata za preradu mesa, kao i izgradnju objekata za preradu mleka;
5) 60 dana za investicije u obnovljive izvore energije.Osnovica za obračun referentne cene prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu poslovnog plana predstavlja indikativnu naknadu za rad na pripremi i izradi poslovnog plana za jedan dan, bez obzira na stvarni broj angažovanih konsultanata.
Ako je podnosilac zahteva malo pravno lice, referentna cena uvećava se za 15%, a ako je podnosilac zahteva srednje pravno lice, referentna cena uvećava se za 20%.Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu idejnog projekta iznosi dva evra po kvadratnom metru, u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za pripremu i izradu glavnog projekta koji sadrži arhitektonsku, građevinsku, električnu, mehaničku i instalacionu studiju iznosi 15 evra po kvadratnom metru, s tim da se za svaku od izostavljenih studija ovaj iznos srazmerno smanjuje za tri evra po kvadratnom metru.Iznos referentne cene ne može preći iznos od 3% od vrednosti cene investicije.
Referentna cena za pripremu i izradu studije izvodljivosti, terenskih studija sastavljenih od geoloških, hidroloških, studija životne sredine i sl, iznosi najviše 4% od cene investicije.Referentna cena prihvatljivih opštih troškova za naknade za konsultantske usluge, kao i za pružanje tehničke pomoći za upravljanje projektom tokom realizacije projekta utvrđuje se množenjem osnovice sa propisanim indikativnim brojem dana potrebnih za pružanje navedenih konsultantskih usluga u zavisnosti od ukupne vrednosti i vrste investicije i to:1) za investicije ukupne vrednosti preko 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje:
(1) 10 dana – za investicije u nabavku opreme i mehanizacije,
(2) 25 dana – za investicije u izgradnju objekata, osim objekata za preradu mleka i mesa,
(3) 30 dana – za investicije u izgradnju objekata za preradu mleka i mesa,
(4) 40 dana – za investicije u obnovljive izvore energije;
2) za investicije ukupne vrednosti manje od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje:
(1) 5 dana – za investicije u nabavku opreme i mehanizacije,
(2) 12 dana – za investicije u izgradnju objekata, osim objekata za preradu mleka i mesa,
(3) 15 dana – za investicije u izgradnju objekata za preradu mleka i mesa,
(4) 20 dana – za investicije u obnovljive izvore energije.


Imate pitanja?

Pišite nam!