Usluge

Naše bogato iskustvo u kontroli IPARD projekata u evropskim zemljama omogućilo nam je da do sada pripremimo i obučimo više od 300 poljoprivrednika i konsultanata.
Proces koji primenjujemo u radu sa klijentima sastoji se iz šest koraka:

Service

Kliknite ovde kako biste prešli na drugi korak

Analiza potreba klijenta i kompatibilnosti sa IPARD merama i uslovima konkursa

Uspostavljanje kvalitetnog, dugoročnog i konstruktivnog partnerstva sa agrobiznis sektorom koncept je po kojem gradimo našu poslovnu filozofiju. Takav pristup podrazumeva stavljanje klijenta u centar poslovnih procesa te planiranje na osnovu analize njegovih zahteva i usmeravanja investicija. Analiziramo projektnu ideju u skladu sa IPARD programom i pratećim dokumentima.
Kliknite ovde kako biste prešli na treći korak

Planiranje i priprema projekta

Eksperti Smart IPARD-a imaju bogato iskustvo u planiranju, izradi i realizaciji projekata finansiranih iz domaćih, međunarodnih i EU fondova, u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, prerade… Učestvovali su u kontroli IPARD projekata u današnjim članicama EU, kao i u realizaciji projekata koje su podržali Evropska unije, Svetska banka, USAID… Kako je za sprovođenje IPARD investicija najvažnija dobra priprema, ovom segmentu prilazimo s izuzetnom odgovornošću, razvijajući strateški pristup planiranja. On obuhvata sagledavanje potreba naših klijenata, prilagođenost tih potreba merama IPARD programa i njegovim javnim pozivima, te definisanje i strukturiranje projekata.
Kliknite ovde kako biste prešli na četvrti korak

Priprema dokumentacije za apliciranje na IPARD javnim pozivima

Pripremamo kompletnu dokumentaciju potrebnu za učešće na konkursima:
  • 1.Kompletiramo prateća dokumenta uz Zahtev za odobravanje IPARD projekata
  • 2.Obezbeđujemo i kompletiramo dokumenta uz Zahtev za isplatu IPARD podsticaja
Kliknite ovde kako biste prešli na peti korak

Izrada poslovnog plana i sprovođenje postupka javne nabavke

Kvalitetno izrađen poslovni plan jedan je od najvažnijih uslova za odobravanje projekata, odnosno dobijanje podsticaja. Eksperti Smart IPARD-a pripremaju poslovne planove i investicione projekte koji daju jasnu projekciju poslovanja gazdinstva ili firme u planiranom razdoblju. Usluga sadrži izradu svih proračuna i tekstova koji su sastavni deo ovog dokumenta. U zavisnosti od vrednosti investicije, pripremamo jednostavne i složene poslovne planove za investicije koje kroz IPARD program nameravaju da realizuju poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, mala i srednja preduzeća. Smart IPARD priprema i vodi postupak javne nabavke, odnosno prikupljanja tri ponude za nabavku investicije, tj. prihvatljivih troškova prema listi prihvatljivih investicija i troškova objavljenoj uz IPARD pravilnike.
Kliknite ovde kako biste prešli na šesti korak

Realizacija projekta, monitoring projekta

Od momenta odobravanja projekta do podnošenja zahteva za isplatu podsticaja pružamo investitorima usluge konsaltinga i pratimo realizaciju projekta. Uspešnost veoma zavisi od adekvatnog monitoringa aktivnosti, koji podrazumeva kontinuiran nadzor, blagovremeno uočavanje rizika koji mogu da ugroze implementaciju projekta i planiranje adekvatnih mera za njihovo otklanjanje. Upućujemo investitore na puno poštovanje nacionalnog zakonodavstva, kao jedan od postulata IPARD programa, kao i fondova za ruralni razvoj i poljoprivredu koji će u budućnosti biti na raspolaganju Srbiji.
Kliknite ovde kako biste se vratili na prvi korak

Priprema zahteva za isplatu sredstava iz EU fonda

Prikupljamo dokumentaciju koja se prilaže uz Zahtev za isplatu sredstava. Zahtev za isplatu mora sadržati sve plaćene račune, u skladu sa odabranom ponudom i IPARD ugovorom i svi priloženi računi moraju biti plaćeni u celosti. IPARD sredstva ne mogu se isplatiti korisniku u iznosu višem od onog koji je određen u IPARD ugovoru.

Imate pitanja?

Pišite nam!