Spremite se za konkurs na kojem za razvoj turizma možete dobiti 300.000 evra

Zbog velikog interesovanja za investicije u banjski, planinski i seoski turizam u Srbiji, sredstva namenjena za ovaj vid investicija u okviru IPARD 3 programa su znatno uvećana u odnosu na prethodne konkurse. Budžet za 2024. godinu sada iznosi 5.129.608.000,39 dinara.


Mogućnost da konkurišu imaće fizička i pravna lica. Bespovratna sredstva za razvoj ruralnog turizma u okviru IPARD programa su do 75% od vrednosti investicije. Maksimalni iznos IPARD podsticaja je 300.000 evra po projektu. Jedan korisnik može da dobije maksimalno 600.000 evra ukupno u toku trajanja IPARD 3 programa.


Korisnici IPARD podsticaja imaju pravo na avansnu isplatu u visini do 50% od odobrenih bespovratnih sredstava. Zahtev za avansnu isplatu podnosi se nakon dobijanja rešenja o odobravanju projekta uz garanciju banke.


Naredni poziv očekuje se krajem leta ove godine. Obzirom da se uz zahtev za odobravanje IPARD podsticaja predaje i dokumentacija vezana za izgradnju objekata (projektna dokumentacija, građevinska dozvola…) i da prilikom rangiranja prednost imaju zahtevi koji su ranije predati, preporuka je da se već sada krene sa pripremom projekata za Meru 7 kako bi se obezbedila sva neophodna dokumentacija i prijava bude predata na vreme.


Ukoliko je predata dokumentacija kompletna i u skladu sa IPARD zahtevima omogućiće se brži proces administrativne obrade i dobijanje rešenja o odobrenju IPARD subvencija za ruralni turizam.


Kada ima više prijava nego raspoloživih sredstava tada se vrši bodovanje i rangiranje korisnika u skladu sa definisanim kriterijumima. U cilju ostvarivanja što većeg broja bodova, od velikog su značaja preporuke iskusnih IPARD konsultanata.

Za navodnjavanje u Vojvodini bespovratno 370 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2024. godini.


Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.


Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.


Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 370.000.000,00 dinara.


Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara odnosno 7.700.000,00 dinara.


Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara, ili veća od tog iznosa.


Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).


Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine.


Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4379 i 021/487-4546 od 12,00-14,00 časova.


Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjava dobavljača, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.


Organskim proizvođačima u Vojvodini bespovratno 14 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024. godini.Cilj Konkursa је unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, а предмет је dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2024.godini.Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju.Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za više investicija.Za realizaciju Aktivnosti predviđeno je ukupno 14.000.000,00 dinaraMaksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od prihvatljivih troškova investicije.Konkurs je otvoren zaključno sa 24.05.2024. godine.Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova.Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.